+421 905 618 118
logo
Rezervovať

Všeobecné obchodné podmienky

HOTEL Artin *** Bardejov

čl.1

Ubytovacie služby

1. Hotelového hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Vo výnimočných prípadoch je možné hosťa ubytovať aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté pri potvrdení rezervácie.

2. Pokiaľ hosť neprevzal rezervovanú izbu do 18:00hod dňa príchodu a neskorší príchod nebol výslovne dohodnutý, môže hotel prenechať izbu, ktorá bola rezervovaná aj inému hosťovi.

3. V prípade, že hosť požiada o garantovanú rezerváciu, hotel môže od neho požadovať zaplatenie zálohy vo výške 100% dohodnutej ceny ubytovania.

4. Hotelový hosť je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť izbu a odhlásiť pobyt najneskôr do 10:00 hod., pokiaľ čas odchodu nebol dohodnutý inak. Ak takto hosť neurobí v stanovenom termíne najneskôr však do 14:00 hod., je hotel oprávnený účtovať poplatok vo výške 25 EUR a po 14:00 hod. platí cenu ubytovania za jednu noc.

5. Ak hotelový hosť neoznámi na recepcii škody a tieto zistí hotel po ukončení pobytu hotelového hosťa je klient povinný nahradiť hotelu takúto škodu v plnom rozsahu aj pokiaľ ju nespôsobil sám.

čl. 2

Služby

1. Hotel je povinný poskytnúť dohodnuté služby v obvyklej kvalite, riadne a včas. Ich rozsah a druh je určený zmluvou.

V prípade, že tomu tak nebolo to znamená, že neboli konkretizované a špecifikované, ale dohodnuté len rámcovo, potom hotel je oprávnený poskytnúť služby a tovary podľa vlastného uváženia v rámci schváleného rozpočtu.

2. Ak klient zruší svoju akciu 3 dni pred začiatkom podujatia, záloha sa mu nevracia.

3. Na organizovaných akciách nie je možné konzumovať jedlá a nápoje, ktoré neposkytol hotel okrem prípadov, ak sa zmluvné strany dohodli písomne inak. V takom prípade je organizátor podujatia povinný:

a, zaplatiť poplatok – korkovné vo výške stanovenej hotelom

b, zodpovedá za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov na úseku cien, daní, všetkých druhov autorských práv, verejného zdravotníctva za nezávadnosť a hygienickú spôsobilosť všetkých potravinárskych výrobkov a jedál.

4. Organizátor podujatia:

a, v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené na majetku hotela, ktoré zavinil, resp. ku ktorým došlo v rámci podujatia a túto je povinný uhradiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania škody.

b, je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy na úseku PO a BOZ, ale aj vzťahujúce sa resp. upravujúce jeho činnosť a vzťahy.

c, s písomným súhlasom hotela môže využívať svoje predmety, techniku, ktoré však ihneď po skončení podujatia musí demontovať. V prípade, že tak neurobí, hotel nezodpovedá za spôsobené škody a je oprávnený mu účtovať poplatok za úschovu resp. nájomné.

d, je oprávnený využívať technické vybavenie využívaných priestorov za dohodnutú cenu a to buď osobitne alebo v rámci celkovej ceny, ale súčasne zodpovedá za kvalifikované nakladanie s týmto vybavením s tým, že je zodpovedný za akúkoľvek spôsobenú škodu.

e, v prípade využívania vlastnej techniky môže hotel účtovať osobitný poplatok.

čl. 3

Cena za služby a platobné podmienky

1. Organizátor podujatia za poskytnuté služby je povinný zaplatiť :

a, dohodnutú cenu v zmluve alebo pokiaľ dohodnutá nebola vypočítanú spôsobom na akom sa dohodli ako i všetky tovary a služby poskytnuté zúčastneným

b, v prípade, že je účet adresovaný priamo hosťovi, ktorý je uvedený v skupinovej rezervácii organizátora je povinný spoločne a nerozdielne s touto osobou účtované náklady uhradiť.

2. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, má hotel právo účtovať zálohu až do výšky 75% dohodnutej ceny a to sedem dní pred konaním akcie.

3. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať prípadné rozdiely z kreditnej karty hosťa, ktoré boli zistené po odchode hosťa, s čím hosť vyslovene súhlasí a o čom bude písomne informovaný.

Čl. 4

Storno poplatky

1. V prípade, že hotelový hosť jednostranne zruší resp. nevyužije dohodnuté služby alebo ich časť považuje sa to za stornovanie, ktorého dôsledkom je zánik povinnosti hotela plniť dohodnuté záväzky alebo ich časť. Stornovaním na druhej strane vzniká hotelovému hosťovi príp. len klientovi povinnosť zaplatiť hotelu storno poplatok, ktorý slúži aj na náhradu škody spôsobenej hotelu porušením zmluvy zo strany hotelového hosťa- klienta.

2. Storno poplatok je odstupňovaný podľa dĺžky doby od zrušenia zmluvného vzťahu ku dňu objednaného ubytovania resp. služby vyjadrenej v percentách, pre jednotlivca a pre skupinové pobyty.

– 60 a viac dní- 0%

 – 59-30 – 30%

– 29-8 – 50%

– 7-2 – 90%

– 1 a menej – 100%

3. V prípade, že bude stornovaná len časť z rozsahu zmluvne dohodnutých služieb, výška storno poplatku bude zodpovedať časti ceny služby neposkytnutej v súlade s dobou v zmysle čl. 4 ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP).

4. V prípade, že záujemca o rezervovanie služieb v súlade s obojstrannou dohodou zloží rezervačnú zálohu a následne je akcia alebo služba stornovaná, považuje sa záloha za dojednaný storno poplatok s tým, že

– hotel má nárok podľa čl. 4 ods. 2 týchto VOP na náhradu aj nad rámec rezervačnej zálohy

– hotel je oprávnený formou jednostranného započítania použiť rezervačnú zálohu na storno poplatok alebo jeho časť.

5. V prípade, ak hotel zistí, že mu vznikol nárok na storno poplatok je povinný zaslať záujemcovi v lehote do 15 dní odo dňa vzniku nároku oznámenie o vyčíslení jej výšky, dátume splatnosti a o vykonaní jednostranného zápočtu v zmysle čl.4 ods. 4 týchto VOP.

Čl.5

Skončenie zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah môžu zmluvné strany ukončiť:

A. písomnou dohodou

B. jednostranným odstúpením od zmluvy hotelovým hosťom za podmienok uvedených v čl. 4 ods. 2 týchto VOP

C. jednostranným odstúpením od zmluvy hotelom v prípade ak:

– ide o dobu dlhšiu ako 70 dní do začiatku poskytovania služieb.

– nastali v hoteli okolnosti, ktoré nezavinil hotel, ale požadovanú službu nemôže hotel realizovať

– pri rezervácií bola dohodnutá platba vopred v dohodnutom termíne a hotelový hosť platbu

  nezrealizoval.

– hotelový hosť uviedol do objednávky nepravdivé údaje tak závažného charakteru, že poskytnutie

   služieb by podľa názoru hotela mohlo ohroziť riadnu prevádzku alebo dobré meno hotela.

– ide o hotelového hosťa- klienta, ktorý už využil služby hotela, ale má voči hotelu záväzky po lehote

   splatnosti.

Čl.6

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zodpovedá za škodu spôsobenú na odložených alebo na vnesených veciach, ktoré si hotelový hosť doniesol alebo boli mu donesené, a to len v prípadoch, keď išlo o priestory vyhradené na ubytovanie, pokiaľ tieto hotelový hosť riadne uzavrel alebo boli za účelom uloženia odovzdané pracovníkovi hotela.

2. V prípade finančnej hotovosti a iných cenností zodpovedá prevádzkovateľ len vtedy, keď boli na požiadanie hotelového hosťa uložené do hotelového trezoru resp. hosť si ich uložil do trezoru na izby.

3. Hotelový hosť má právo na náhradu škody len v prípade, že si škodu uplatní do 7 dní od skončenia pobytu v hotelovom zariadení.

Čl. 7

Doručovanie

1. Akákoľvek listina sa považuje za riadne doručenú:

– v deň doručenia osobne, poštou, kuriérskou službou oproti podpisu

– emailom ,faxom v deň doručenia v ktorýkoľvek pracovný deň resp. najbližší pracovný deň, pokiaľ bola doručená v deň pracovného pokoja alebo sviatkov

2. V prípade, že adresát odmietne zásielku prevziať deň, kedy bola zásielka odmietnutá sa považuje za deň doručenia. V prípade neprevzatia zásielky resp. nedoručenia zásielky sa za deň doručenia považuje deň, keď zásielka sa vrátila odosielateľovi.

Čl.

8 Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP boli prijaté a schválené prokuristom spoločnosti ARTIN, spol. s.r.o. so sídlom Radničné námestie 6, 085 01 Bardejov, IČO 31 666 183 zapísané v OR OS Prešov oddiel Sro, vložka č. 896/P.

2. VOP sa riadia zodpovedajúcimi platnými právnymi ustanoveniami Slovenskej republiky.

3. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešené najskôr dohodou a v prípade, že k dohode nedôjde všeobecne miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

4. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo neúčinné alebo neplatné nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

5. Hotelový hosť pri zadaní objednávky potvrdzuje súčasne súhlas s týmito VOP znenie, ktorých ako i prípadné zmeny sú a budú umiestňované na stránkach hotela.

Tieto všeobecné obchodné podmienky hotela ARTIN nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2021

JUDr. Peter Lamanec

prokurista spoločnosti ARTIN